Ο σκοπός

Το 2016, η Danesi Caffè S.p.A. προσχώρησε στον Εθνικό Σχηματισμό Γεωργικών Ειδών Διατροφής (CL.A.N.), μια κοινοπραξία μεταξύ εταιρειών, ερευνητικών κέντρων, τοπικών εκπροσώπων και σχετικών ενδιαφερομένων μερών στην αλυσίδα γεωργικών ειδών διατροφής, που δημιουργήθηκε για την προώθηση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης βασισμένης στην έρευνα, την ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία και για να είναι ο μόνος συνομιλητής των εθνικών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

clan

Οι Εθνικοί Τεχνολογικοί Σχηματισμοί (8 συνολικά) προωθήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας προκειμένου να δημιουργηθούν πλατφόρμες για διαρκή διάλογο μεταξύ του δημόσιου ερευνητικού συστήματος και των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Σήμερα αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ενδιάμεση υποδομή η οποία είναι επιφορτισμένη με την προώθηση της συνεργασίας της δημόσιας/ιδιωτικής έρευνας όσον αφορά την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, και με την ανασύσταση των εθνικών πολιτικών σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος, καθώς και με την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης των εδαφών.